JavaRush /Java Blog /Random-TK /Java öwrenenimden soň näme edip bilerin? Iň ýaşyl başlaýa...

Java öwrenenimden soň näme edip bilerin? Iň ýaşyl başlaýanlar üçin döredijiler dünýäsine gollanma

Toparda çap edildi
Javaaňy öwrenip başlasaňyz ýa-da haýsy programmirleme dilini öwrenmelidigiňiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bu tekst size degişlidir. Ahyrky maksady bilseň höwes tapmak has aňsat. Uly IT dünýäsinde bulaşdyrmak aňsat - hünärmenlik we pozisiýa deňzi sizi aljyraňňylyga alyp biler. Munuň ýüze çykmazlygy üçin ösüşiň iň meşhur dört ugry barada gürleşýäris we haýsy tehnologiýalary özleşdirmelidigiňizi aýdarys. Bu size öz ösüş ýoluňyzy saýlamaga kömek eder diýip umyt edýäris. Java öwrenenimden soň näme edip bilerin? Iň ýaşyl başlaýanlar üçin döredijiler dünýäsine gollanma - 1

Yzky dörediji

Arka tarap dörediji programma / sahypa / programma üpjünçiliginiň “kapotyň aşagyndaky” bölegi bilen iş salyşýar. Bu köp dürli meseleler. Şeýle işläp düzüjiniň işiniň düýp manysy, serwerde işleýän fiziki ýa-da bulut koduny ýazmak arkaly işleýän “serwer-programma-maglumatlar bazasy” kombinasiýasyny döretmekden ybarat. Arka tarapy dörediji, programmanyň logikasy, dogry işlemegi we gowy işlemegi üçin jogapkärdir. Java öwrenenimden soň näme edip bilerin? Iň ýaşyl başlaýanlar üçin döredijiler dünýäsine gollanma - 1

Tehnologiýa toplumy

Java, MySQL maglumat bazasy, Gibernate kitaphanasy, Bahar we Bahar MVC çarçuwalary , Docker konteýnerizasiýa programma üpjünçiligi , bulut hyzmatlary - AWS, Google Cloud, Azure; Heroku

Döredijiniň meselelerini goldamak

 • Resurs arhitekturasynyň dizaýny.
 • Web sahypasynyň gurluşy.
 • Platformany we esasy funksiýalar toplumyny döretmek.
 • Algoritmleri ýazmak.

Aýlyk

Dou web sahypasynyň habaryna görä , arkadaky hünärmeniň ortaça aýlygy 2380 dollar. Iýun 850 dollar, gol çeken bolsa - takmynan 4 müň dollar. Emma Russiýada, Habr gözlegine görä , arkadag öndürijiniň ortaça aýlygy 1900 dollar töweregi.

Öň tarapy dörediji

Öň tarapy dörediji, web sahypasynyň, programmanyň ýa-da programma üpjünçiliginiň wizual bölegi üçin jogapkär programmistdir. Bu düzüliş dizaýneri bilen garyşdyrylmaly däldir, sebäbi öň hatar döredijiniň işleýşi has giňdir. Diňe düzülişler däl, açylan penjireleriň üsti bilen dizaýn edilen şekili “janlandyrýar”, düwmeleriň işleýşini sazlaýar we programmanyň serwer bölegi bilen täsirleşýär. Öňdebaryjy hökmünde işlemek üçin HTML, CSS, JavaScript ýaly dilleri özleşdirmeli. Java-y bilmek, obýekte gönükdirilen programmirleme düşünmek üçin zerur esas döreder. Geljekde, öňdebaryjy işläp düzüjiniň başarnyklaryna eýe bolan adam, arka tarapdan dörediji, soň bolsa doly işläp düzüjisi hökmünde täzeden öwrenip biler. Şonuň üçin gowulaşmak üçin ýer bar. Кем я могу работать, изучив Java? Гайд по миру разработчиков для самых зеленых новичков - 2

Tehnologiýa toplumy

HTML, CSS, JavaScript dilleri, SASS we LESS metal dilleri, Flexbox (CSS modullaryndan biri), JQuery kitaphanasy, Angular we Vue.js çarçuwalary, Git, Node.js programma üpjünçiligi platformasy.

“Frontend” dörediji meseleler

 • Web sahypasynyň, programmanyň ýa-da programma üpjünçiliginiň täze işleýşini ösdürmek we könelerini kämilleşdirmek.
 • Öndürijiligini gowulandyrmak üçin refaktory kody.
 • Serwere iberilen kody gözden geçirmek.
 • Dizaýner tarapyndan düzülen grafiki UI / UX düzülişini tehniki taýdan durmuşa geçirmek.
 • Programmanyň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek.
 • Näsazlyklary düzetmek

Aýlyk

Dou web sahypasy tarapyndan geçirilen gözlegiň netijesine görä , Ukrainadaky öňdebaryjy işläp düzüjiler ortaça 2300 dollar gazanýarlar. Junes 750 dollar, garrylar bolsa 4 müň dollar gazanyp biler. Russiýada, “Habr” -yň gözlegine görä , ortaça gyzlar ortaça 1630 dollar gazanýarlar.

Doly ýasaýjy

Doly ýasaýjy, ösüş dünýäsinde Şweýsariýanyň pyçagy, öň we arka meselelerini çözüp bilýän köp wezipeli programmist. Şeýle uniwersal esger bolmak aňsat däl: giň bilim we baý tejribe bolmaly. Elbetde, programmanyň wizual böleginde we serwer tarapynda işleýän hünärmen bolup biler. Mundan başga-da, bu bölekleriň özara täsiri we ahyrky taslamanyň nähili bolmalydygyna gowy düşünmeli. Кем я могу работать, изучив Java? Гайд по миру разработчиков для самых зеленых новичков - 3

Tehnologiýa toplumy

 • Java + Java ýadrosy; Apache; JPA / Gibernate; Bahar (Bahar MVC, Bahar Boot, Bahar REST, Bahar Web), Google Cloud, AWS ýa-da Azure; JSP (Java serwer sahypalary).
 • HTML düzüliş dili we CSS stil dili; programma dilleri JavaScript we TypeScript; SASS we LESS deslapky prosessorlary; jQuery kitaphanasy; Bootstrap çarçuwasy; Burç / React / Vue.js; DOM, AJAX, JSON tehnologiýalary.

Ackhli stack dörediji meseleler

 • Taslamany meýilleşdirmek, dolandyrmak we durmuşa geçirmek.
 • Müşderiler bilen gepleşikler.
 • Taýýar internet platformasyny barlamak we näsazlyklary düzetmek.
 • Web sahypasynyň ýa-da programmanyň hiline gözegçilik.
 • Web hyzmatynda işleýän hünärmenlere tehniki goldaw.
 • Maglumatlar bazalary, faýl ulgamlary, bulut saklaýyş we tor çeşmeleri bilen işlemek.
 • Wizual dizaýny döretmek.

Aýlyk

Ukrainadaky doly hünärli hünärmeniň ortaça aýlygy 2300 dollar. Russiýada şeýle hünärmeniň ortaça aýlygy 1600 dollar töweregi.

Android dörediji

Java programmirleme dilini bilip, “Android” dörediji hökmünde işläp bilersiňiz. Uly kompaniýalaryň köpüsinde web sahypasynyň alternatiw wersiýasy hökmünde programmalar bar. Mundan başga-da, sözüň doly manysynda her aý işe girip boljak onlarça başlangyç programmalary peýda bolýar. Jübi programmasyny dörediji, içerki gurluşyň üstünde işlemekden başlap, interfeýsi durmuşa geçirmeklige çenli dürli hünär derejelerinde köp wezipeleri we jogapkärçilikleri bar. Кем я могу работать, изучив Java? Гайд по миру разработчиков для самых зеленых новичков - 4

Tehnologiýa toplumy

Java, Android Studio, Android SDK, Git, Retrofit, Moşi, Çak, Agaç kitaphanalary.

Android dörediji meseleler

 • Android OS üçin ykjam programmalary ösdürmek.
 • Maglumatlar bazalary we API-ler bilen täsir.
 • Programma üpjünçiliginiň önümini birnäçe tapgyrda barlamak we jemlemek.
 • Taýýar önümi Google Play programma dükanyna ýüklemek.
 • Programma goldawy we täzelenmeler.
 • Önüm bilen işlemek üçin resminamalary we görkezmeleri taýýarlamak.

Aýlyk

Ukrainadaky “Android” döredijisiniň ortaça aýlygy 2375 dollar. Iýun aýy 800 dollar aýlyk alyp biler. Russiýada şeýle işläp düzüjiniň ortaça aýlygy 2040 dollar.

Programmistler bir toparda nähili işleýärler? JavaRush mysaly

Döredijileriň hünärlerini ara alyp maslahatlaşdyk, ýöne bu adamlaryň bir topardaky işi nämä meňzeýär? JavaRush programmirleme toparynyň nähili işleýändigini aýdaýyn. Ilki bilen JavaRush we CodeGym önümleri barada azajyk. Olar aşakdaky böleklerden durýar (bu ýönekeýleşdirilen gurluş):
 • serwer;
 • maglumat bazasy;
 • frontend;
 • plugin;
 • Android programmasy;
 • iOS programmasy (entek çykarylanok)
Hyzmatyň bu shematiki böleklere bölünmegi, işläp düzüjileriň näme edýändigine düşünmek üçin zerurdyr, sebäbi JavaRush topary frontend, arkasy, fullstack we jübi telefonyny öz içine alýar. Öňdäki işläp düzüjiler hyzmatyň wizual bölegini ösdürýärler, gözlegiň ýükleniş tizligini ýokarlandyrýarlar we sahypa täze dil wersiýalaryny goşýarlar (mysal üçin, JavaRush-da interfeýsiň ukrain we iňlis görnüşleri ýakynda peýda boldy). Yzky inersenerler, sahypa täze funksiýa goşmak bilen önümiň serwer bölegini ösdürýärler. Mysal üçin, JavaRush ýakynda habarnamalary dürli dillere terjime etdi we hasaba alnanda ulanyjynyň ýurduny anyklap başlady. Arka tarap döredijiler, üç taraply API-ler bilen bilelikde sahypanyň işini gurnaýarlar. Bu näme many berýär? Näme üçin özüňizden bir zat ýazyň, ýazmak üçin, synag we goldaw üçin wagt we pul sarp ediň, bu hyzmat üçin eýýäm ýazylan çözgütler bar bolsa we etmeli zadyňyz, olary ulanmaga başlamak. Bu ýagdaýda, arkadaky döredijiler sahypa üçünji tarap API-leri bilen täsirleşmäge kömek edýän kod ýazýarlar ( eger programma gara guty hasaplanylsa, API bu gutynyň ulanyjysy üçin elýeterli we haýsy "tutawaçlar" toplumydyr? öwrüp we çekip biler - redaktirläp biler ) we işini sazlap biler. Doly ýazgylar ýa-da öňdäki ýa-da yzky işläp düzüjileriň meseleleri ýa-da hemmelere degişli meseleler, meselem, teswirleriň awtomatiki täzelenmegi bilen baglanyşykly - kimdir biri sahypada teswir ýazsa, sahypa täzeden ýüklenmezden görkeziler. Android we IOS döredijiler ykjam programmalary ösdürýärler we goldaýarlar (IOS entek çykanok). JavaRush-da synagçy täze aýratynlyklary barlaýar, näsazlyklaryň düzedişlerini barlaýar, ýalňyşlyklary gözleýär we önümiň hiline gözegçilik edýär. Her bir işläp düzüjiniň öz meseleleriniň köpdügine garamazdan, umumy meýilnamalaşdyrmak we meseleleriň ara alnyp maslahatlaşylmagy hem bar, sebäbi uly bir maksada ýetmek elmydama köp sanly hünärmen bilen baglanyşykly. Okuwyňyzy gutaranyňyzdan soň näme etjekdigiňizi eýýäm çözdüňizmi Teswirleriňize garaşýarys.
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION