JavaRush /Java Blog /Random-TK /1-nji dereje: dereje meýilnamasy we goşmaça. materiallar
hubert
Dereje

1-nji dereje: dereje meýilnamasy we goşmaça. materiallar

Toparda çap edildi
1-nji dereje: dereje meýilnamasy we goşmaça. materiallar - 1
Dereje meýilnamasy:
 • Java bilen tanyşlyk: Ekran, görnüşleri Stringweint
 • Synp gurluşy
 • Üýtgeýän beýannama
 • Ekranda tekst görkezmek System.out.println()weSystem.out.print()
 • Düşündiriş kody
 • Üýtgeýjä baha bellemek
 • Täze bahasyny hasaplamak üçin şol bir üýtgeýjini ulanmak
 • Setir birleşmesi
 • Üýtgeýän we usul beýannamalarynyň arasyndaky wizual tapawut
 • Programma üpjünçiligini gurmak - JDK , Intellij Idea
Java kursy Boş wagtyňyzda başga näme görüp bilersiňiz:
 • JavaRush-yň esasy nokatlary hakda hökman okaň
 • IntuitRu -da çylşyrymly temalar hakda gürleşmeýärler, ýöne gaty ýadaw. Bu sahypada köp okamaly dälsiňiz - öwrenmek islegiňiz ýok bolar. Aöne iň köp 30 minut tomaşa etmek maslahat berilýär.
 • Java filosofiýasy Java-da ajaýyp kitap. Itöne täze başlanlar üçin niýetlenen däldir. Käwagt bu ýerde aýry-aýry baplara baglanyşyk tapyp bilersiňiz. Işe girmezden ozal okamagyňyz maslahat berilýär.
 • Bu baglanyşygy häzirlikçe bellik ediň . Käte ol ýere serediň, ýöne uzak däl.
 • Bu ýerde okamak isleýän kitaplaryňyzyň sanawyny tapyp bilersiňiz. Şeýle hem bu baglanyşygy bellik ediň. Java bilen birneme rahatlaşanyňyzda okamaga başlarsyňyz.
 • Bu ýerde Java-da meşhur internet çeşmelerini görüp bilersiňiz
 • Java öwrenip başlamagyňyza başga bir syn

Bu mowzukdaky materiallara ajaýyp baglanyşyk tapdyňyzmy? Bu ýere teswir hökmünde goşuň. Belki, baglanyşygyňyz başga bir adamyň programmist bolmagyna we durmuşyny gowulaşdyrmagyna kömek eder! 2-nji dereje: dereje meýilnamasy we goşmaçalar. materiallar JavaRush-da onlaýn java öwrenmäge gaýdyp geliň
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION