JavaRush /Java Blog /Random-TK /Her bir özüni sylaýan döredijiniň bilmeli 11 tehnologiýas...
Dr-John Zoidberg
Dereje
Марс

Her bir özüni sylaýan döredijiniň bilmeli 11 tehnologiýasy

Toparda çap edildi
Maşyn öwrenmekden sanly ekizlere çenli ösýän (we düşýän) tehnologiýa tendensiýalary bilen mümkinçilikler deňzi Täze we ösýän tehnologiýalar, işimizi çalt üýtgedýär we täze bir zady öwrenmäge we öwrenmäge garşy däl döredijiler üçin döredijilik mümkinçiliklerini hödürleýär. Bu makalada, hünärmenleriň bar bolan IT amallaryny bozup we geljege gönükdirilen döredijilere isleg döredip biljekdigini aýdýan 11 täze tehnologiýa tendensiýasyna seredýäris.
Her bir özüni hormatlaýan işläp düzüjiniň bilmeli 11 tehnologiýasy - 1
Bu diňe indiki mega-öňe gidişlik hakda däl (aka Next Big Thing). Işläp düzüjiler üçin geljekdäki mümkinçilikleriň çeşmesi birnäçe ösen tehnologiýalaryň - emeli intellektiň (AI), wirtual hakykatyň (VR), giňeldilen hakykatyň (AR), zatlaryň interneti (IoT). Zatlaryň interneti, IoT) we bulut tehnologiýalarynyň birleşmeginde durýar. ... we, elbetde, bu birleşmekden döreýän howpsuzlyk meselelerinde. Şahsy gural gutyňyzy giňeltmek isleseňiz, bu meşhur tehnologiýalara, şeýle hem olar bilen nädip üstünlik gazanmalydygymyz baradaky maslahatlarymyza has içgin göz aýlamagy maslahat berýäris.

Howpsuzlyk Internet

Her bir özüni hormatlaýan işläp düzüjiniň bilmeli 11 tehnologiýasy - 2
2016-njy ýylda onlarça million birikdirilen enjam döwülenden soň, hatda daşarky synçylar hem goralmadyk IoT enjamlarynyň (IoT = zatlaryň interneti) gorkunç howpsuzlyk problemalaryna sebäp bolýandygyny görýärler. Analitik firma Gartner soňky hasabatynda döredijiler we bilermenler toparlary üçin teklipleri çap etdi. Bu hünärmenleriň dizaýn işiniň başyndan bäri biri-biri bilen işlemelidigini öňe sürýär. Bu ýagdaýda howplary ýüze çykanlarynda ýok edip bilersiňiz. Mysal üçin, IoT enjamlaryna howpsuzlyk täzelenmelerini göçürip alyp. “Internet of Things” -iň howpsuzlyk hünärmenlerine isleg ýokary, esasanam tor bilen baglanyşykly enjamlar tarapyndan ulanylýan enjam we programma üpjünçiliginiň gowşak taraplaryna düşünýänler. “IoT hüjüm wektorlary, kompýuterler ýa-da jübi telefonlary ýaly paýlanan ulgamlar bilen birmeňzeşdir. Howpsuzlyk bilimleri bu ugurda möhüm we möhüm bolar diýip, “Particle” başlangyç önüminiň wise-prezidenti Riçard Witni aýdýar. "Kriptografiýanyň we autentifikasiýanyň esaslaryny öwreniň we ajaýyp zatlara ýetersiňiz." “DocuSign” -iň esaslandyryjysy we “Seven Peaks Ventures” -iň hyzmatdaşy Tom Gonser häzirki wagtda firmalaryň mikroprosessorlar üçin pes derejeli programmirleme endiklerine mätäçdigini aýtdy. “Şeýle hem, olara Bluetooth tehnologiýasy, [Windows Identity Foundation] we spektr tehnologiýalaryny ýaýratmak tejribesi gerek. Linux operasiýa ulgamynyň iň soňky howpsuzlyk opsiýalaryny, esasanam Qubes OS ýaly minikernel üçin optimallaşdyrylan opsiýalary bilmek hem ýokary baha berilýär. " “Seven Peaks Ventures” -iň hyzmatdaşy Matt Abrams, tagallalary tehnologiki proseslere we olary nädip ýok etmelidigine düşünmäge gönükdirmegi teklip edýär. Onuň pikiriçe, kwantdan soňky kriptografiýa döwri garaşylýandan has çalt ýakynlaşýar. Hünärmenler diferensial gizlinligiň we garşydaş torlaryň nämedigine düşünmeli. "

Emeli intellekt

Her bir özüni hormatlaýan işläp düzüjiniň bilmeli 11 tehnologiýasy - 3
AI tygşytly inersenerlere isleg, sürüjisiz awtoulaglaryň, robotlaryň we akylly elektronikanyň täze tolkunyna garaşyp, bökdençlikler bilen artýar. Accenture-iň ýokary derejeli ýerine ýetiriji direktory we emeli intellekt toparynyň ýolbaşçysy Nikola Morini-Bianzino: "Häzirki wagtda hemme ýerde hasaplaýyş, elýeterli bulut hyzmatlary we hakykatdanam çäksiz maglumat saklamakdaky ösüşler sebäpli inflýasiýa nokadyndadyrys" -diýdi. "Emeli intellekt indi sözüň doly manysynda guruldy." Morini-Biançino, programma üpjünçiligini döredijilere, tehnologlara we gözlegçilere [awtomatlaşdyryş - takmynan ugurlar boýunça tejribesi bar diýip çaklaýar. terjime.] bir dilden beýlekisine terjime, söz tanamak, kompýuter görmek, robot öndürmek, tebigy dillerde tekst işlemek, bilimleri görkezmek we logiki pikirlenmek. AI üçin iýmit maglumatlardyr, şonuň üçin maglumatlary we mazmuny dolandyrmak hünärmenlerine, maglumat alymlaryna we analitiklerine zerurlyk gaty ýokary. Treasure Data marketingiň wise-prezidenti Kiýoto Tamura, emeli intellektiň ýakyn wagtda adaty, gündelik programmalardan has giň we tolgundyryjy programmalara geçjekdigini çaklaýar. Öň emeli intellekt üçin meseleler şuňa meňzeýärdi: "Bukja üçin iň amatly ugry tapyň ... ýa-da gözleg soragy üçin iň amatly saýtlary tapyň." Indi olaryň sözleri aşakdakylara has ýakyn: “Göwnejaý derejede oýnamak”, “howpsuz sürmek” we ş.m. "Bu gaty gowy, ýöne adamlar entek näme etmelidigini kompýutere aýtmaly bolýarlar we bu barada edip biljek zadyňyz ýok" -diýdi Tamura Kiýoto. Maglumat alymlaryna, maşyn öwrenýän alymlara we hasaplaýyş dilçilerine isleg yzygiderli artýar. MindMeld-iň baş direktory Tim Tuttle, 2016-njy ýylyň mart-oktýabr aýlary aralygynda işe girizilen 910 sany emeli intellekt kompaniýasynyň sanawyny düzen we ýarysyndan gowragy çuňňur öwreniş / maşyn öwrenmek we maglumat ylymlary bilen meşgullanýan VentureScanner gözlegine salgylanyp, tebigy diller. “Diňe bu sebit köpelýär, eýsem bu sebit hem Iň köp maýa goýlan sebit, takmynan 4,5 milliard dollar "-diýdi Tuttle. Soňky döwürde interaktiw programmalara bolan gyzyklanmanyň artmagyna garamazdan, bu ugurda isleg bilen islegiň arasynda asimmetriýa bar. Netijede mowzuk hünärmenleri galar akademiýa we senagat deňagramlylygy düzýänçä gymmatly çeşme.

Maşyn öwrenmek

Her bir özüni sylaýan döredijiniň bilmeli 11 tehnologiýasy - 4
Emeli intellektiň bir görnüşi, maşyn öwrenmek, ýüz tanamak ýaly nagyşlary çalt tapmak we aç-açan programmirlemegiň zerurlygy bolmazdan filmleriň akymyny maslahat bermek ýaly işleri ýerine ýetirip biler. “Rocket Software” -iň işewür aňtaw gözlegleriniň uly müdiri Patrik Spedding, akyl tehnologiýalarynyň botlar we maşyn öwrenmek bilen bilelikde “sesiň arasynda peýdaly signal” gözleýän guramalaryň netijeliligini ýokarlandyryp biljekdigine ynanýar. Spadding: "Maşyn öwrenmek, has giňişleýin meşhurlyk gazanmak üçin diňe amatly platforma zerur bolan, ozal magdan gazyp almak diýlip atlandyrylýan ösen analitikleriň mümkinçiliklerine esaslanýar" -diýip, sorag ýüze çykýar. Endrýu Ngyň Coursera-da maşyn öwrenmek boýunça onlaýn kursy "Şeýle-de bolsa, kompaniýalaryň kompýuter ylymlary bolmadyk dalaşgärleri işe alýandyklaryny we olary maşyn öwreniş hünärmenlerine öwürýändigini köplenç gördüm."

Maglumat ylymlary

Her bir özüni sylaýan döredijiniň bilmeli 11 tehnologiýasy - 5
Maglumat ylymlary, her pudagyň özüne mahsus bolan dürli dersara başarnyklary talap edýän başga bir moda. Maşyn öwrenmek we emeli intellekt bilen tejribe köp mukdarda maglumatlary iş kararlary üçin peýdaly maglumatlara öwürmek üçin zerur bolup biler. Spadding: "Tejribeli maglumatlar alymlary gaty az haryt" -diýdi. "Bilim botlary we ugrukdyrylan analitika ýaly karar bermäge kömek edýän tehnologiýalary döredip biljek ugurlaryňyz gaty girdejili mümkinçilikler ýaly görünýär." Bu ugurlarda işlemek isleýänler üçin ähtimallyk barada doly bilim teoriýa we matematiki statistika esasy talap, Bloomberg-de maşyn öwreniş toparyna ýolbaşçylyk edýän Gary Kazantsew: "Ulgam döretmek üçin zerur kod ýazmak ukyby ýaly in Engineeringenerçilik ukyplary goşmaça zat." Şeýle-de bolsa, gelmegi bilen Maşyn öwreniş kitaphanasy TensorFlow ýa-da Jupyter depderçeleri ýaly gurallaryň bu işi gaty ýönekeýleşdirildi. Maglumat ylmy bilen meşgullanmak üçin gowy gözleg ukyplary peýdaly, ýagny gipotezalary düzmek, synagdan geçirmek, häzirki zaman edebiýatyny öwrenmek we täzeliklere yzygiderli gözegçilik etmek ukyby peýdalydyr. sebitiňiz " “Vectra” -nyň baş howpsuzlyk işgäri Gunter Ollmann häzirki wagtda köp kompaniýanyň maglumatlar alymlaryna dizaýnerlerden, gözleg we barlag toparlaryndan we işläp düzüjilerden aýratyn seredýändigini aýdýar. Çuňňur öwreniş we maşyn öwreniş gurallary kämilleşip, ýokary bilim inersenerlerine maglumat ylymlarynda täzelikler öwretmekde has täsirli bolansoň, maglumat ylymlary we programma üpjünçiligi in engineeringenerçiliginiň arasyndaky tapawut kem-kemden ýok bolar. Geljekde başarnyklar toplumyny we iki gural bilen ussatlygy birleşdirmek hökmany bolar ".

Geleşik blok zynjyry

Her bir özüni sylaýan döredijiniň bilmeli 11 tehnologiýasy - 6
Geleşikler üçin paýlanan maliýe hasabat guralyny döretmegiň bu usulynyň artykmaçlyklary, aç-açanlygy we howpsuzlygy öz içine alýar, ýöne standartlaşdyrmagyň ýoklugy pudaklaryň köpüsinde kabul edilmegini haýallatdy. “Infosys” -yň wise-prezidentiniň kömekçisi we esasy tehnologiýa arhitektory Piter Loop tehnologiýa umytly garaýar: “Blokain tehnologiýasyndan birnäçe ýyl uzakdadygymyz baradaky ýalňyş düşünje garamazdan, eýýäm indiki” Bu ýyl maliýe hyzmatlarynda doly ýerleşdirilişini göreris , ätiýaçlandyryş we saglygy goraýyş. Bu töleglerimizi halkara derejesinde bütinleý bozar. " Tehnologiýanyň telekeçilik merkezine haýran galýan IRIS.TV-iň esaslandyryjysy we baş salgyt işgäri Robert Bardunias, täze döreýän tehnologiýalaryň has berk öwreniş egri bardygyny aýtdy. Bardounias: "Bu tehnologiýalar amaly işewürlik programmalaryna ünsi jemläp, ilkinji günden ösýär, şonuň üçin işläp düzüjiler ulanylyş ýagdaýlaryny göz öňüne getirmeli däl - olar hakyky wagtda ýüze çykýar we ösýär" -diýdi. Bu ugurda hünärmen bolmak isleýän her bir adam üçin kynçylyk. Bir wagtlar web sahypalaryny we söwda magazinesurnallaryny okamak ýaly ownuk hünär endiklerini nädip ösdürendigimi ýadymda. Bu iň soňky etmek islän zadym, ýöne bu gün hökmany bölegi dünýä bazarynda bäsdeşlik artykmaçlygyny gazanmak we goldamak isleýän bir taýýarlaýjyny taýýarlamak. "

Programmalar we hyzmatlar arhitekturasy (MASA)

Her bir özüni hormatlaýan işläp düzüjiniň bilmeli 11 tehnologiýasy - 7
Şeýle hem, öýüň daşynda aýlanyp ýörkä üznüksiz baglanyşygy saklap, üýtgedip we işläp bilýän programmalara isleg barha artýar. Tikotik Jozef Karson: "Toruň nokady ýokary elýeterlilik: ähli elementler biri-birine bagly" -diýdi. "Eger ýol ýok bolsa, baglanyşygy gurmak üçin başga bir enjam tapylar. , Kafeliň yzarlaýyş enjamlary, şeýle hem maliýe hasabatynyň paýlanan serişdesi hökmünde Bitcoin ýaly kriptografik walýutalar üçin. " Beýleki hünärmenler, enjamyň ýeterlik laýyklygynyň ýoklugynda ýüze çykyp biljek päsgelçiliklere ünsi çekýärler. "Apcera" -nyň (öňki "Cloud Foundry") baş direktory Derek Kollison: "Satyjylaryň hemmesi, öz ýollary bilen, ekosistemalary bar bolsa ýapyk saklamak arkaly sarp edijileriň ynamyny artdyrmaga synanyşýarlar" -diýdi. "Meniň pikirimçe, emeli intellekt bulutlarda, ähli ulanyjylardan köp mukdarda maglumat alar" diýip, Kollison aýdýar. "Bu algoritmler ýerine ýetiriş modellerini yzygiderli täzelär, ahyrky nokatlara simsiz iberiler we programma üpjünçiligini täzelemek üçin ulanylar" telefonlar, awtoulaglar we öý enjamlary. Maglumatlary gaýtadan işlemek ýerli enjamlaryň enjamlarynda bolar we okuw bulutdaky programma üpjünçiligini ulanmak arkaly geçiriler. "

Sanly ekizler

Her bir özüni sylaýan döredijiniň bilmeli 11 tehnologiýasy - 8
Fiziki we wirtual datçiklere birikdirilen programma üpjünçiligi modelleri önüm we hyzmatdaky näsazlyklary çaklamak üçin ulanylyp bilner, bu kompaniýalara näsazlyk ýüze çykmazdan ozal abatlamak üçin serişdeleri meýilleşdirmäge we bölüp bermäge mümkinçilik berýär. Maşyn öwrenmekde gazanylan üstünlikler we emeli intellekt tehnologiýalaryny ornaşdyrmak “sanly ekizler” diýlip atlandyrylýan şeýle çaklaýyş modellemegiň bahasyny azaldar, bu bolsa netijeliligi ep-esli ýokarlandyrmaga we uçar hereketlendirijisiniň ýa-da güýjüniň ömrüniň dowamynda iş çykdajylaryny azaltmaga mümkinçilik berýär. ösümlik. CTO we Auth0-yň esaslandyryjysy Matias Woloskiniň pikiriçe, kärhanalar sanly ekizleri konseptual we dizaýn döwründe hem kanagatlanarly netije gazanylýança basgançakly üýtgeşmeler bilen täze programma önümleriniň simulýasiýalaryny geçirip bilerler. Sanly ekizlerden alnan maglumatlar önüm döredilende göz öňünde tutular. Woloşski: "Birnäçe gurama eýýäm sanly ekizleri ulanýar. Bu tehnologiýa, esasanam çykdajylaryň gaty ýokary we netijede şowsuzlygyň bahasy bolan taslamalarda isleg bildirýär". “SpaceTime Insight CTO” Pol Hofmann sanly ekizleriň şertli tehniki hyzmat modellerine garanyňda şowsuzlyklary çaklamakda has täsirli bolmagy üçin maşyn öwrenişini ulanýandygyny aýtdy. "IoT we maşyn öwreniş ulgamlary bilen kompaniýalar öz çeşmeleriniň tötänleýin şowsuz bolmajakdygyna ynam edip bilerler we şeýle etseler, kompaniýa uzak möhletleýin wagtda hakyky wagtda iň gowy karara gelip biler".

Sürüjisiz awtoulaglar, robotlar we öý enjamlary

Her bir özüni hormatlaýan işläp düzüjiniň bilmeli 11 tehnologiýasy - 9
Öý enjamlary, senagat enjamlary, awtoulaglar we dronlar emeli intellekt we maşyn öwrenmek netijesinde has akylly bolýar. Gözleg firmasy Gartner, 2020-nji ýyla çenli 61 million birikdirilen ulagyň ýylda awtoulag öndürijileriniň önümçilik liniýalaryny öçürjekdigini çaklaýar. “Pegasystems” -iň önüm strategiýasy we marketing bölüminiň müdiri Wins Jeffs: “Bu ýerde tutuş ykdysadyýet ösýär. - Mysal üçin, özbaşdak ulaglar pudagynda berk ornaşan emeli intellekt bilen iş salyşýan başlangyçlar we eýýäm döredilen kompaniýalar bar. Mysal üçin, “MobileEye” 500 million dollarlyk wençura kapitalyna eýe bolup, awtoulagyň hemme ýerinde ýerleşdirilen kiçi kameralarda ýöriteleşýär. Edil şonuň ýaly-da, fiziki robotlary satýan kompaniýalar bar - mysal üçin, SoftBank Robotics, myhmanhana konserw robotlarynda ýöriteleşýär. Wençura kapitalynyň 250 million dollary bar. "Çuňňur öwrenmekde gazanylan üstünlikler kompýuter görüşiniň, tebigy diliň gaýtadan işlenişiniň we sözleýişiniň gowulaşmagyna, şeýle hem maşynlaryň we programma üpjünçiliginiň" sylaga ymtylmak "we öndürijiligi ýokarlandyrmak ukybyna sebäp boldy, Ueýn Tompson SAS-yň baş alymy: "Netijede dünýäni görmäge, tebigy dilleri eşitmäge we okamaga, adamlar bilen aragatnaşyk saklamaga we mehaniki we özüni alyp barşyny düýbünden görlüp-eşidilmedik derejede dolandyrmaga ukyply maşynlaryň täze nesli." Köp adamlar görse-de Awtomatlaşdyryş, düýş görmek ýaly adamlary işden çykarmak, beýlekiler bu tehnologiýalaryň has ýagty we adamkärçilikli geljege alyp barýandygyny öňe sürýärler. "ServiceNow" -yň global aragatnaşyk müdiri Maýkl Hubbard: "Menden köplenç awtomatlaşdyrmagyň netijeleri barada soraýarlar" -diýdi. - Akylly awtomatlaşdyryş howp däl, ägirt uly mümkinçilik. Bizi gündelik işlerden azat edip, döredijilige gapy açyp we has güýçli, has öndürijilikli iş gatnaşyklaryny döretmäge mümkinçilik döredip biler. "

Wirtual we giňeldilen hakykat

Her bir özüni hormatlaýan işläp düzüjiniň bilmeli 11 tehnologiýasy - 10
Onýyllyklaryň dowamynda çylşyrymly mahabatdan soň, wirtual we giňeldilen hakykat ahyrsoňy öwrülişik nokadyna ýetýär. Bu tehnologiýalara esaslanýan önümleri ösdürmek isleýänler üçin täze gözýetimler açylýar: oýunlar wagtynda duýgulary giňeltmek. "Mphasis Digital" -yň wise-prezidenti we tehniki müdiri Anup Nair "Bu tehnologiýalar entek kän bir ýaýranok, ýöne soňky ýyllarda has kämilleşdi" -diýdi. "Biomedikal we saglygy goraýyş pudaklarynda AR / VR getirjekdigine ynanýaryn. Okuw maksatlary üçin we çylşyrymly hirurgiki amallar barada maglumat paýlaşmak üçin ägirt uly peýdalar. Uly banklaryň sosial media gözegçilik merkezlerinde, şeýle hem üpjün etjek alyş-çalyş meýdançalarynda çuňňur derňew geçirmäge gönükdirilen AR çäreleriniň meýilnamalaryny görýäris. Paýdarlar üçin maglumatlary seljermek we hyzmatdaşlyk etmek üçin tükeniksiz giňişlik bar. "San-Hose şäherinde ýerleşýän Kogswell kollejiniň VR / AR aspiranturasynyň dosenti Kristian Sasso giňeldilen hakykaty ýylyň iň uly tehnologiýa tendensiýasy hökmünde görýär." AR bolar Kompaniýada öndürilen enjamy abatlamaly bolanda müşderilere hyzmat etmek "-diýdi Sesso. “Mysal üçin, üstünde işleýän taslamamda, telewizor ýa-da monitor döwülen ýagdaýynda müşderi hyzmaty geňeşçisi bilen habarlaşmak üçin giňeldilen hakykat äýnekleri ulanylýar. Giňeldilen hakykat interfeýsi arkaly müşderi bilen gönüden-göni gürleşende, kompaniýanyň wekili, telefonda meseläni suratlandyrmazdan ýa-da seriýa belgisini gözlemezden, döwülen ekrany wizual gözden geçirip, ähli zerur maglumatlary alyp biler. "" AR we VR tehnologiýalary olar üçin has amatly we ýokary hilli enjamlar ýaýbaňlanmaz "diýip," Infosys "-yň giňeldilen we wirtual hakykat bölüminiň başlygy Wişwa Ranjan aýdýar." 2017-nji ýyldan başlap, smartfon kompaniýalarynyň giňeldilen we wirtual hakykat mümkinçiliklerini ösdürip başlajakdygyny göreris. tanamak, ýerleşişi kesgitlemek, datçikleri we 360 ​​derejeli kameralary ulanmak ýaly tehnologiýalar, bu AR we VR enjamlarynyň irki alyjylara satylmagynda möhüm rol oýnar. "

Gumanoid kömekçileri

11 технологий, которые должен знать всякий уважающий себя разработчик - 11
Bu emeli intellektiň indiki tapgyry! Häzirki wagtda sanly dünýä bilen täsirleşmek üçin ulanýan gizlin gurallarymyzy ýok ederis. Hünärmenleriň pikiriçe, ýakyn wagtda harytlary we hyzmatlary onlaýn zakaz etmek ýa-da internedi gözlemek bilen çäklenmän, kömekçi gurallary ulanarys. Olar öz beýnimiziň giňelmesine öwrüler. Mundan beýläk köp maglumatlary ýatda saklamaly bolmaz: tehnologiki gurallaryň kömegi bilen analitiki we tankydy pikirlenmek üçin çeşmelerimizi boşadarys. "Şeýle kömekçi tehnologiýalaryň ösüşi bilen gyzyklanýan bolsak nämä üns bermeli?" Wektranyň howpsuzlyk bölüminiň başlygy Günter Ohlmann: "Häzirki wagtda iň uly isleg çuňňur bilim almakdyr" -diýdi. “Adobe Document Cloud” -yň maglumat alymy we baş tehnologiýa işgäri Deýwid Parmenter munuň açary, hatda kompýuter ylymlaryndan has ýokary, matematika we logika bolan höwesdigini aýdýar. “Döredijilik, yzygiderli öwrenmek islegi, müşderi merkezi pikirlenmek, şowsuzlyga garşy çydamlylyk - maşyn öwrenmegiň netijeleri asla taýýar önüm däl we aragatnaşyk pudagy bu ugurda işleýän inersenerler üçin iň möhüm ýumşak endiklerdir. "

Winnereňiji ... bularyň hemmesiniň jemidir!

11 технологий, которые должен знать всякий уважающий себя разработчик - 12
Emeli intellekt ýylyň iň ýygy-ýygydan aýdylýan bozujy tehnologiýasy bolsa-da, iň möhüm tendensiýa çalt ösýän tehnologiýalaryň ýakynlaşmagydyr. “Canonical's Maarten Ectors”, birleşdirilende, bölekleriniň jeminden has köp öndürýän on gowrak tehnologiýany sanap geçýär: “bulut, ykjam, IoT, emeli intellekt, blokirleme, giňeldilen hakykat, ses interfeýsleri, programma üpjünçiligi tarapyndan dolandyrylýan radio aragatnaşyk, dördünji senagat rewolýusiýasy '[senagatda awtomatlaşdyryş we maglumat aragatnaşygy], robot, gyrasy hasaplaýyş we sürüjisiz awtoulaglar. " Roketa programma üpjünçiliginden Patrik Spadding, aýratyn tehnologiýalaryň esasan birleşip, kompaniýalaryň web sahypalarynyň traffigini seljermek ýaly öz maglumatlaryndan çykmagy zerurlygy sebäpli birleşýändigini aýdýar. "Zatlar interneti ýaly täze maglumat çeşmeleriniň ösüşine goşsaňyz, diňe karar bermek üçin elýeterli maglumatlaryň mukdaryny yzarlamak aňsat däl" -diýýär. Spadding, aň-bilim tehnologiýalaryny, botlary we maşyn dillerini birleşdirmegiň geljegi has düşnükli bolansoň artar diýip hasaplaýar. Sanly ýerli ilatyň täze nesli bu utgaşdyrylan tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyny çaltlaşdyrar, sebäbi ulanylyş aňsatlygyna, oýun ýaly interfeýslere we giňeldilen we wirtual hakykatyň hemme ýerde bolmagyna garaşýarlar.
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION