JavaRush /Java Blog /Random-TK /Okasym gelenok! Junior koder haçan doly iş gününi gözläp ...

Okasym gelenok! Junior koder haçan doly iş gününi gözläp biler?

Toparda çap edildi
Çynlakaý maksatlar bilen programmirlemegi öwrenip başlan her bir adam üçin - hünäri özleşdirmek we ondan gazanç etmek, iru-giç okuw döwründe, başlangyç çäkden geçensoň, käbir bilimler peýda boldy we ilkinji oňyn tejribe boldy ýygnanan, sorag ýüze çykýar: wagt geldi? Hünärim boýunça iş gözläp başlamalymy? Okasym gelenok! Junior koder haçan doly iş gününi gözläp biler? - 1Muňa anyk sebäplere görä jogap bermek beýle aňsat däl. Galyberse-de, öň bu ugurda hiç wagt işlemedik bolsaňyz, dogrymy aýtsam, başarnygyňyza ynam tapyp boljak ýer ýok. Mundan başga-da, häzirki wagtda bazar programmist bolup işlemek isleýänlere hakykatdanam çynlakaý talaplary goýýar. Bilşimiz ýaly , Junior işläp düzüjiler üçin kän bir wezipe ýok . Şonuň üçin, iş gözläp başlamagyň hakykatdanam manysy we bu wagtyň gelendigini nädip kesgitlemelidigini bilelikde düşünmäge synanyşalyň. Okasym gelenok! Junior koder haçan doly iş gününi gözläp biler? - 2

Iş gözläp biljekdigiňizi nädip bilýärsiňiz?

Hemişe bolşy ýaly bu meselede dürli pikirler bar. Amal arkaly öwrenmäge çalyşýanlar, bu sorag ýüze çykandan we şeýle isleg ýüze çykan badyna iş gözläp başlap bilersiňiz diýip hasaplaýarlar. Bu çemeleşme hemişe dogry bolmasa-da manyly. Diňe tejribesi bu wezipä laýyk gelýän adamlar öz rezýumelerini Junior işläp düzüjilerine ibermelidigine ynanýanlar hem bar: “kiçi” hünärmeniň alty aýdan üç ýyla çenli iş tejribesi bolan adamdygyna ynanýarlar, ortaça. Geliň, “altyn many” tapmaga synanyşalyň. Haýsy faktorlar boýunça hünär derejäňiziň kiçi kodlaýjynyň buýsançly adyny göterip biljekdigini eýýäm kesgitläp bilersiňiz?
 • Specialöriteleşen tehnologiýaňyzyň arkasyndaky teoriýany bilmek we düşünmek.

  Programmirlemekde amaly meseleler nukdaýnazaryndan we uzak möhletleýin perspektiwada nazary esas uly rol oýnaýar. Şonuň üçin ýöriteleşdirmegi meýilleşdirýän tehnologiýaňyz baradaky ähli esasy maglumatlary öwrenip, teoriýany eýýäm özleşdirendigiňize göz ýetiriň.

 • Iň bärkisi pes derejede programmirleme meselelerini çözmek ukyby.

  Bu, ilkinji nobatda, diňe bir teoriýany okamaly bolman, eýsem iş ýüzünde nämäniň we nähili işleýändigine hem düşünmelidigiňizi aňladýar. Şonuň üçin programmirleme meseleleri zerurdyr . Düşünmegiň iň aňsat usuly, teoriýany öwrenmegi tejribe bilen birleşdirmek ýa-da teoretiki bilimleriň her gatlagy derrew amaly meseleler bilen goldanýan JavaRush ýaly okuw kurslaryny ulanmakdyr. Öwrenmäge haýsy çemeleşmäni saýlasaňyz, okuw derejäňiziň iň bolmanda ýönekeý meseleleri köp kynçylyksyz çözmäge mümkinçilik berýändigine göz ýetiriň.

 • “Junior Coder” boş wezipe üçin talaplaryň azyndan ýarysyny kanagatlandyrmak.

  Aboveokarda belläp geçişimiz ýaly, häzirki zaman bazary, hatda Junior programmistlerindenem gaty giň bilim we başarnyklar toplumyny talap edýär. Köplenç iş talaplaryny ýüz göterim ýerine ýetirmeli däl, ýöne azyndan 50% gaty islenýär. Şonuň üçin ýetginjekler üçin boş ýerleri öwreniň we olarda beýan edilen tehnologiýalaryň azyndan ýarysyny bilýändigiňize göz ýetiriň.

 • Iňlis dilini bilmek, iň bolmanda esasy aragatnaşyk üçin ýeterlik derejede.

  Iňlis dilini bilmek islendik programmist üçin gaty möhümdir . Müşderiler / eýeler bilen aragatnaşyk gurmak üçin iňlis dili zerur bolan autsorsing ýa-da daşarky kompaniýalaryň birine işe girseňiz bu aýratyn möhümdir. Whichöne haýsy kompaniýa hakda gürleşýändigiňize garamazdan, iň bolmanda esasy aragatnaşyk we taslama boýunça iş bilen baglanyşykly hemme zat barada dilden we ýazmaça çekişmelere düşünmek üçin ýeterlik iňlis dili bolmaly.

  Okasym gelenok! Junior koder haçan doly iş gününi gözläp biler? - 3
 • 6 aý we ondan köp iş tejribesi bolmaly.

  Öň hem aýdyşymyz ýaly, resmi taýdan Junior wezipeleri 6 aýdan 3 ýyla çenli iş tejribesi bolan hünärmenler üçin niýetlenendir. Şol sebäpden, haýsydyr bir taslama boýunça tejribe işini tamamlan bolsaňyz ýa-da azyndan alty aýlap erkin işleýän hökmünde has az ýa-da çynlakaý meseleleriň üstünde işlemegi başaran bolsaňyz, bu iş görnüşinde indiki ädimiňize taýynlygyňyzyň anyk görkezijisidir Doly iş güni.

 • Funksiýalary we / ýa-da ýönekeý taslamalary özbaşdak durmuşa geçirmek ukyby.

  Elbetde, amaly başarnyklaryň we amaly bilimleriň barlygynyň iň gowy görkezijisi, hünäriňize mahsus bolan islendik funksiýany we kiçi bir işläp düzüjiniň gözleýän taslamalaryny ýerine ýetirmek ukyby bolar. Siziň derejäňiz gollanmalary ulanmazdan we ýüze çykýan soraglara jogaplar üçin yzygiderli Googling-den başlap, ýönekeý bir taslamany başdan-aýaga durmuşa geçirmek üçin ýeterlik bolsa has gowy.

 • Synag netijelerine esaslanýan söhbetdeşliklere çakylyklar.

  Galyberse-de, ine, doly hukukly ýetginjek hökmünde işe girmäge taýyn we ähli hukugyňyzyň bardygyny görkezýän ýene 100% görkeziji - tamamlanan synag işiniň netijelerine esaslanýan kompaniýalardan söhbetdeşliklere çakylyklaryň bolmagy. Eger şeýle bolsa, bu iş teklibini almak ähtimallygynyň eýýäm gaty ýokarydygyny aňladýar.

Okasym gelenok! Junior koder haçan doly iş gününi gözläp biler? - 4

Öz derejäňize nädip baha bermeli?

Ine, henizem öz derejelerine baha bermekde kynçylyk çekýänler we şonuň üçin iş gözläp başlamagyň manysyna şübhelenýänler üçin käbir maslahatlar.
 • Tejribeli programmistden derejäňize baha bermegini soraň.

  Iň oňat çözgütleriň biri, ýokary derejeli programmist bilen habarlaşyp, taýýarlygyňyza ýeterlik baha bermegini haýyş etmekdir. Iň gowusy, bu dürli adamlaryň pikirini almak we bu maglumatlara esaslanyp obýektiw baha bermek üçin birnäçe programmist bilen edilmeli.

 • Söhbetdeşlikleri kodlamak üçin hyzmatlardan peýdalanyň.

  Bagtymyza, doly iş gününi gözlemäge taýynlyk meselesi diňe bir siziň üçin däl. Söhbetdeşlige taýýarlanmaga we derejäňize baha bermäge kömek etjek ýörite hyzmatlar bar. Hususan-da, şu maksat bilen döredilen mugt platforma iňlis dilinde gürleýänleriň arasynda meşhur - programmistlere we beýleki tehniki hünärleriň wekillerine iş berijiler bilen hakyky söhbetdeşliklere taýýarlanmaga we derejelerine ýeterlik baha bermäge kömek edýär .

 • Bilim ýetmezçiligini duýmak programmist üçin adaty zatdygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

  Tejribeli kodlaýjylaryň köpüsiniň belleýşi ýaly, “ösmedik” duýgusy, ýagny bilimiň ýoklugy we zerur ýa-da islenýän başarnyklaryň bolmagy, kodlaýjylaryň köpüsini tutuş karýerasynda özüne çekýär we diňe ýetginjekleriň hukugy däl. Şol sebäpden, bu tejribäňizde amaly tejribäňiz näçe giň bolsa-da, hemişe öwrenmeli zadyňyz bolar diýen netijä gelmek has gowudyr.

 • Mümkin bolan iş berijilerden pikir soraň.

  Täze başlanlar üçin ýene bir gowy maslahat, synag tabşyran ýa-da söhbetdeşlik geçiren kompaniýalaryňyzdan jikme-jik seslenme (seslenme, ýagny bilimiňize we tejribäňize baha bermek) talap etmekdir. Bu size iş berijileriň gözleri bilen seretmäge we gowşak taraplaryňyzy has gowy görmäge kömek eder.

 • Dogry psihologiki garaýşy emele getiriň.

  Anotherene-de bir gowy maslahat derrew dogry psihologiki garaýşy emele getirmek bolar: ilkinji söhbetdeşliklerde we synag meseleleriňize jogap alanyňyzda hemişe tankytlara we köplenç negatiwlige duçar boluň. Negativearamazlygy üstünlik ýolunda gutulgysyz synag we öz-özüňi ösdürmäge itergi hökmünde kabul et, bu özüňe hormat goýmagyňa we höweslendiriş derejäňe täsir etmezden.

Okasym gelenok! Junior koder haçan doly iş gününi gözläp biler? - 5

Ilkinji işiňizi gözlemäge taýýarlyk: goldaw materiallary

Iň soňunda bolsa, ýaş iş kodlaryny üstünlikli işe taýýarlamaga kömek etmeli beýleki materiallarymyza seredeliň. Bagtymyza, bizde olardan has köp zat bar. Programmirleme meselelerini çözmek we ony mümkin boldugyça çalt we netijeli ýerine ýetirmek, söhbetdeşliklere özüňizi has ynamly duýmaga kömek eder. Hünär derejesini ýokarlandyrmak üçin berk binýadyňyz bolar ýaly esaslara we berk teoretiki esaslara wagt sarp ediň. Mümkin bolsa, mümkin boldugyça okaň. Düzgün-nyzamy we öz-özüňi guramak endiklerini ösdürmegi ýatdan çykarmaň - köp işläp düzüjiler we beýlekiler üçin uzak möhletli hünär üstünliklerinde uly rol oýnaýarlar. Iňlis dilini yzygiderli öwrenmek, bu dili eýýäm gowy bilýän bolsaňyzam, öz pikiriňizçe. Rezýumeňizi we LinkedIn profiliňizi düzmegiň ähmiýetini ýatdan çykarmaň. Java döredijiler üçin wezipeler bar bolsa, tehniki söhbetdeşliklerde berlen her bir adaty sorag diýen ýaly jikme-jik ara alnyp maslahatlaşylyp bilner. Garaz, söhbetdeşlige nädip taýýarlanmalydygy we üstünlikli netije gazanmak mümkinçiligiňizi artdyrmak barada maslahatlar we maslahatlar bar.
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION