JavaRush /Java Blog /Random-TK /Programma üpjünçiligiňizden nädip pul gazanyp, daýyňyz üç...

Programma üpjünçiligiňizden nädip pul gazanyp, daýyňyz üçin işlemeli däl

Toparda çap edildi
JavaRush-daky makalalarda köplenç programmirlemegiň maliýe tarapy barada gürleşýäris - ýaş işläp düzüjiniň ilkinji işini nädip tapyp biljekdigi , Java kodlaýjylary üçin geljegi uly ýerler hakda ýa-da Java hünärmenleri üçin boş ýerleriň sany barada gürleşenimizde . Bu materiallarda, adatça, Java-ny bilýän programmist üçin diňe bir girdeji kanalyny göz öňünde tutýarys - iş tapmak we “daýy üçin işlemek”, has gowusy gowy aýlyk almak üçin. Anotheröne başga bir ýol bar - öz programma üpjünçiligiňizi döretmek we oňa pul gazanmak. Bu, elbetde, diňe JavaRush kursyny ulanyp Java öwrenmek, tejribe toplamak , ajaýyp rezýume döretmek , LinkedIn-de sahypa döretmek we käbir kompaniýada hemişelik iş tapmakdan has çylşyrymly . Emma öz programma üpjünçiligiňizi satmakdan gelýän maliýe girdejisi, üstünlikli bolsa, has möhüm bolup biler. Programma üpjünçiligiňizden nädip pul gazanyp, daýyňyz üçin işlemeli däl - 1Şol sebäpden, bu gün öz programma üpjünçilik önümleriňizden nädip pul gazanyp boljakdygyny we tejribeli programmistlerden mowzuk hakda düşünjeleri paýlaşyp boljakdygy barada gürleşeris.

Programma üpjünçiligiňizden pul gazanmak barada öňünden pikir ediň

Tejribeli işläp düzüjisi we “Perion” IT kompaniýasynyň başlygy Jozef Mandelbaumyň önümlerinden başyndan pul gazanmak barada pikirlenmegi maslahat berýän käbir esasy maslahatlaryndan başlarys. “Köp programma üpjünçiligi we ykjam programma döredijiler köplenç önümlerinden pul gazanmak maksadyny öňe sürseler-de, köplenç monetizasiýa strategiýasy olar üçin ikinji orunda durýar, önümiň özi bolsa birinji orunda durýar, umuman aýdanyňda, dogry. Şeýle-de bolsa, monetizasiýa strategiýasy programma üpjünçiliginiň önüminiň maliýe üstünliginde möhüm rol oýnaýar, şonuň üçin bu barada ilkibaşdan pikirlenmeli "-diýýär. Programma üpjünçiliginden pul gazanmagyň dürli ýollary bar, bu materialda gürleşeris. Olary birleşdirip ýa-da üýtgedip bolýar, birin-birin synap görüp, döredijiniň maksatlaryna we maksatlaryna, şeýle hem programma üpjünçiligi önümine laýyk gelýän usuly saýlap bolýar. Käbir usullar ykjam programmalar üçin iň gowusy, beýlekileri iş stoly programmalary we amaly programmalary üçin has täsirli.

Içindäki mahabat

Içerki mahabat, ykjam programmalarda-da, iş stoly programmalarynda-da monetizasiýanyň iň meşhur usullaryndan biridir. Mahabatlar programmanyň esasy ekranynda bir ýerde ýerleşdirilýär ýa-da bir ekrandan beýlekisine geçende ulanyja görkezilýär (mahabat goýmalary). Programma üpjünçiligiňizden nädip pul gazanyp, daýyňyz üçin işlemeli däl - 2Adatça, şular ýaly mahabat her müň gezek görmek ýa-da bannere basmak üçin belli bir girdeji getirýär. Bu girdejiniň mukdary haýsy mahabat toruna birikdirilendigine, ulanyjylara haýsy mahabatyň görkezilýändigine we maksatly diňleýjisiniň nämedigine baglylykda üýtgäp biler. Elbetde, şeýle mahabatyň ep-esli pul getirmegi üçin ony görýän ulanyjylaryň sany gaty köp bolmaly. Hünärmenleriň köpüsiniň belleýşi ýaly, programma üpjünçiligi önümindäki mahabat köp tarapdan ýerleşdirilýär. Mysal üçin, programma ýüklenende ýa-da işe başlamazdan ozal görkezilip bilner; programmanyň görnüşine we dizaýnyna baglylykda mahabat bannerini interfeýsiň gyrasyna, ýokarky ýa-da aşaky panelde ýerleşdirip bolýar. Esasy zat, mahabatyň mümkin boldugyça ähmiýetli bolmagy we ulanyjylary mümkin boldugyça az gaharlandyrmagydyr.

Freemium modeli

Freemium ýa-da paýlaşyk paýlaýyş usuly häzirki wagtda programma üpjünçiligini monetizasiýa etmegiň ikinji meşhur usulydyr. “Freemium” modeline görä paýlamak, bir programmany ýa-da programmany göçürip almak we gurmak mugt we hemmeler üçin elýeterlidir, ýöne mugt wersiýa diňe belli bir esasy funksiýany öz içine alýar, beýleki funksiýalar diňe tölegli wersiýada bar. Bu usul häzirki wagtda oýun pudagynda (we diňe ol ýerde däl) has meşhurdyr, bu ýerde ykjam oýun programmalary we iş stoly platformalary üçin tötänleýin oýunlar segmentinde ýokary netijelilik görkezdi. Oýunlarda, ulanyjylar, adatça, ähli funksiýalary ýerine ýetirýärler, ýöne tölemek bilen ýarag, täze dereje, güýç we ş.m. ýaly käbir artykmaçlyklary alyp bilersiňiz. “Freemium” gowy, sebäbi döredijilere programma üpjünçiligini iň giň tomaşaçylara paýlamaga mümkinçilik berýär, sebäbi mugt. Şeýle-de bolsa, mugt ulanyjylary tölegli abonentlere öwürmek köplenç kyn bolup biler. Hünärmenleriň bellemegine görä, “Freemium” modeliniň başga bir kemçiligi, bu model üçin öňünden programma döretmek has gowudyr, sebäbi dörediji haýsy funksiýalaryň mugt we haýsysynyň tölegli abuna ýazyljakdygyny pikirlenmeli. Bu beýle aňsat däl, sebäbi programmanyň ýa-da programmanyň ulanylmagy üçin esasy wersiýa esasy funksiýany öz içine almalydyr, ýöne şol bir wagtyň özünde, adaty ulanyjylardan tölemek isleýän ýapyk funksiýalaryny hem öz içine almalydyr. girmek üçin.

Tölegli programma üpjünçiligi

Programmaňyzy ýa-da programmaňyzy hiç hili çäklendirmesiz gurlan içerki funksiýa bilen az mukdarda satmak programma üpjünçiligini monetizasiýa etmegiň başga bir aç-açan, ýönekeý we meşhur usulydyr. Programma üpjünçiligiňizden nädip pul gazanyp, daýyňyz üçin işlemeli däl - 3Şeýle-de bolsa, köp tejribeli programmistleriň pikiriçe, bu usul beýlekiler bilen deňeşdirilende kem-kemden ýerini ýitirýär. Hakykat, köpçülige mugt programmalaryň we programmalaryň köp sanlysynyň peýda bolmagy bilen, az sanly ulanyjy tölegli kärdeşlerini satyn almak isleýär. Kofe üçin bäş dollar sarp etmek üçin amatly bolan sarp edijiler köplenç bir programma üçin diňe bir dollar sarp etmek islemeýärler, programma üpjünçiligini ýasaýjylar. Bu geň däldir, eger haýsydyr bir programma ýa-da programma diýen ýaly mugt bäsdeşi bar bolsa, näme üçin tölemeli? Şol sebäpden, programma üpjünçiligini bazardaky berk pozisiýasyna we giň marketing çeşmelerine eýe bolan kompaniýalara ýa-da asla meňzeşligi bolmadyk ýa-da bu analoglar tölenýän ýerli önümleri öndürijilere paýlamak maslahat berilýär.

Beýleki programmalary gurmak üçin töleg (Gurmak üçin töleg)

Üçünji tarap programma üpjünçiligini gurnamak üçin töleg almak, öz programma üpjünçiligini mugt paýlamak bilen bir döredijä pul gazanmaga mümkinçilik berýän başga bir usuldyr. Bu usul esasanam iş stoly ulgamlary üçin döredilen programmalaryň arasynda giňden ýaýrandyr. Bu usulyň bir bölegi hökmünde, beýleki programma üpjünçiligini gurnaýjy, asyl ulanyjynyň zerur önümi bilen birlikde gurnalan asyl programmany gurnaýja goşulýar. Internetde göçürilen mugt programma gurlanda, başga bir zat kompýuterimize gurnamaga synanyşanda, mysal üçin brauzer ýa-da meşhur görnüş, brauzer giňeltmesi. Adatça, gurnama ekranlarynyň birinde gurnamaga razylyk gutusyny görseňiz we bu programmany gurnamaly dälsiňiz. Programma üpjünçiligiňizden pul gazanmagyň bu usulyny ulanmak gaty gowy pikir bolup biler, ýöne ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz, adatça diňe hakyky programma üpjünçiligi gurnamalary tölenýär, ýagny ulanyjy gutujygyny açmadyk ýagdaýlary (ýa-da köplenç, ýönekeý duýmadym) we programma kompýuteriňize ýa-da başga platformaňyzda gurnalyp bilner. Häzirki wagtda iň giň ýaýran wariant, gurnaýja brauzer giňeltmelerini gurmakdyr. Mysal üçin, bu gizlin gurlanlygy sebäpli rus dilinde gürleýän ulanyjylaryň arasynda meşhur “Yandex.Bar”, ýöne ondan dynmak beýleki wiruslardan has kyn. Giňeldiş döredýän kompaniýalar önümleriniň her gurnamasy üçin tölemäge taýýardyrlar, sebäbi bu diňe bir ulanyjy bazasyny artdyrman, eýsem ulanyjynyň brauzer endikleri barada maglumat ýygnamaga mümkinçilik berýär, soňra satylyp ýa-da ulanylyp bilner.

Şahamça marketing

Şeýle hem, şahamça marketinginiň üsti bilen, ýagny mahabat baglanyşygyna eýerýän ulanyjylaryň satyn alýan göterimleri üçin hyzmatdaşdan harytlary ýa-da hyzmatlary mahabatlandyrmak arkaly pul gazanyp bilersiňiz. Web sahypalary köplenç bu usuly ulanyp pul gazanýarlar, ýöne programma üpjünçiligi üçin hem amatly. Tematiki programmalar ulanyjylary gyzyklandyrjak önümleri ýa-da hyzmatlary mahabatlandyryp biler. Mysal üçin, bir zady öwrenmek üçin mugt programma şol bir mowzukda tölegli kurslary ösdürip biler, fitnes programmasy onlaýn sport harytlary dükanyny we ş.m. mahabatlandyryp biler. Tejribeli işläp düzüjileriň aýdyşy ýaly, şäriklik marketingi programma üpjünçiligini monetizasiýa etmegiň gaty özüne çekiji usuly bolup biler, ýöne käwagt kynçylyklary we çäklendirmeleri hem döredip biler. Köplenç pul tapmagyň bu usuly üçin programma öňünden döredilmelidir, sebäbi şahamça marketingini eýýäm döredilen programma üpjünçiligine birikdirmek, işleýşinde we interfeýsinde düýpli üýtgeşmeler bolmazdan kyn ýa-da düýbünden mümkin däl bolup biler.

Haýyr-sahawat

Galyberse-de, döredijilere azajyk pul sowgat etmek üçin mugt şeýle ajaýyp programmanyň bardygyna minnetdarlyk bilen ulanyjylary çagyryp bilersiňiz. Bu usul gaty täsirli bolup, gowy girdeji getirip biler ýa-da kän däl. Elbetde, köp zat programmanyň ýa-da programmanyň görnüşine, ulanyjylaryň sanyna we programma üpjünçiliginiň hiline baglydyr. Usersöne köplenç ulanyjylaryň kiçi, ýöne gaty wepaly diňleýjileri bolan her dürli önüm öndürijiler bu ýol bilen pul gazanyp bilerler. Programma üpjünçiligiňizden nädip pul gazanyp, daýyňyz üçin işlemeli däl - 5

Netijeler

Görşümiz ýaly, eýeçilik programma üpjünçiligi dürli usullar bilen pul gazanyp bolýar. Elbetde, muny etmek aňsat däl we tejribesiz işläp düzüjileriň programmalary we amaly programmalary döredijilere ep-esli pul getirmeýär. Şeýle-de bolsa, dogry monetizasiýa ulgamy bolan hakykatdanam ýokary hilli we zerur önüm, döredijini şeýle girdeji bilen üpjün edip biler, indi başga hiç kim üçin işlemek hakda pikir etmeli bolmaz. Programma üpjünçiligiňizde pul gazanmakda üstünlik gazanmak üçin, hemme zat ýaly, şowsuzlyga uçran wagtyňyz ýüz öwürmeli däl we maksadyňyzy yzygiderli dowam etdirmeli. Bu makalany okaýanlara arzuw etmek isleýän zadym şu!
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION