JavaRush /Java Blog /Random-TK /Bellikli: Java-y nädip öwrenmeli. Okuw meýilnamalarynyň, ...

Bellikli: Java-y nädip öwrenmeli. Okuw meýilnamalarynyň, gurallaryň we höweslendiriş gözlegleriniň uly seçimi

Toparda çap edildi
Onlaýn öwrenişiň ajaýyp tarapy, islän wagtyňyz, irden 5-de hem öwrenip bilersiňiz (hawa, şeýle ökde irki göterijiler bar). Şol bir wagtyň özünde, taýýar sapaklar, leksiýalar, seminarlar görnüşinde material hödürlenen mekdep-uniwersitet ulgamyndan geçen adamlar we mugallym, mümkin boldugyça düşnüksiz parçalary çeýnedi, kyn bolmagy mümkin öz okuw meýilnamasyny düzüň we özlerini höweslendiriň. JavaRush ulanyjylary köplenç: “Java-y nädip dogry öwrenmeli?” Diýip soraýarlar. Şonuň üçin bu mowzukda tekstleriň bir toparyny taýýarladyk: işläp düzüjileriň maslahatlary, öwrenmek üçin gurallar we başgalar. Bellikli: Java-y nädip öwrenmeli.  Okuw meýilnamasynyň, gurallaryň we höwes gözlemek üçin uly seçim - 1

Okuw meýilnamasyny dörediň

Bir zatlar edip başlamazdan ozal meýilleşdirýäris. Okuwda-da edil şonuň ýaly zat bolýar. Bir ýa-da başga bir mowzugy bulam-bujar öwrenmek däl-de, ahyrky netijede täze materiallara düşünmäge kömek edýän yzygiderli mowzuk. Näme üçin okuw meýilnamasy gerek:
  1. Uly meseläni (ussat Java programmirlemesini) kiçi böleklere bölmäge kömek edýär. Mysal üçin, diliň umumy sintaksisini öwreniň; synplara, obýektlere we kadadan çykmalara düşünmek; faýllar we giriş / çykyş akymlary bilen işlemegi öwreniň; köp okamagy özleşdiriň, ýygyndylar bilen tanyşyň; web ösüşiniň esaslary, meşhur çarçuwalar.
  2. Amatly tertibi döretmäge kömek edýär: her gün 4 sagat; Dynç günlerinde 2 sagat, dynç günleri 6 sagat; diňe dynç günleri, diňe dynç günleri.
  3. Ösüşi yzarlamaga kömek edýär: ösüşiňizi başda eden işiňiz bilen deňeşdirip bilersiňiz. Şeýle hem, eýýäm öwrenen zatlaryňyzy meýilleşdirilen ädimler bilen deňeşdirip bilersiňiz we okuw meýilnamaňyzy güýçlendirmelidigiňize düşünip bilersiňiz.
  4. Okuw meýilnamasy höweslendiriji. Edilmeli işleriň sanawyndaky bir zady doldurmakdan ýeňiş duýgusy sizi has köp öwrenmäge höweslendirýär.

Okuw gurallaryny tapyň

Näme öwretjekdigiňize karar bereniňizde, muny nädip edip boljakdygy hakda pikirlenmeli. 2021-nji ýylda diňe kitaplaryň üsti bilen öwrenip bilersiňiz. Amatly programmalar we aýratynlyklar bar, mysal üçin JavaRush-da. Yzygiderli öwrenmek üçin “jadyly urgy” zerur bolanlar üçin JavaRush kick diagrammasyny düzdi (bu JavaRush ykjam programmasy üçin işleýär ). Jogaplary tapmaga kömek etmek üçin, okuwçylaryň we çeşme hünärmenleriniň köpçülikleýin aňy diýlip atlandyrylýan JavaRush-da “Kömek” bölümi döredildi. Bu bölümde bir sorag berip bilersiňiz, Javarash jemgyýetinden kimdir biri oňa jogap berer. We ş.m.

Höwes tapyň we özüňize hormat goýuň

Okuw prosesinde bu öz-özüňe baha bermek iň möhüm zat däl ýaly bolup görünýär. Esasy zat matematika, fizika we beýleki takyk ylymlarda zehin bolmak diýip pikir edip bilersiňiz. Nähili bolsa-da. Köp akylly adamlar, programmirlemegi öwrenmäge höwes tapman, ýarym ýoldan ýüz öwürýärler. Höweslendiriş we özüňe hormat goýmak derejesi bilen, ýalançy sindrom, gaýragoýulmasyzlyk we ýadawlyk ýaly zatlar baglanyşýar. Olar diňe bir iş wagtynda däl, mekdepde-de bolýar.

Okamakdan peýdaly bir zada geçiň

Aboveokarda aýdyşymyz ýaly, okuwyňyzda “ýakyp” bilersiňiz. Munuň ýüze çykmazlygy üçin wagtal-wagtal beýleki çärelere geçmeli. Mundan başga-da, öwrenen zatlaryňyzy ýatdan çykarmazlyk üçin okuwyňyza wagtynda dolanmak hem möhümdir.

Öň öwrenenlerden amaly maslahatlary okaň

Java-y öwrenmek we mundan beýläkki iş bilen meşgullanmak boýunça iň gowy maslahat okuwyny üstünlikli gutaran we işläp düzüjisi bolup işleýänler tarapyndan berilip bilner. Bu, okuw meýilnamasyny düzmäge, terbiýeçi tapmaga we çeşmeleriň sanawyna degişlidir.

Iňlis dilini kämilleşdirmek

Islendik dörediji diýen ýaly işlemek üçin iňlis dilini ortaça bilmeli. Şonuň üçin programmirlemek bilen bir hatarda iňlis dilini bilmekligiňi ýokarlandyrmaly.

Bonus

Bu bölümde, programmirlemegi öwrenmäge ylham berip biljek onlaýn okuw hakda makalalar ýygnadyk.
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION